Els alumnes i l'escola han canviat? Nosaltres, sí: estem al dia!

L'ESO ofereix moltes possibilitats des del punt de vista curricular i interdisciplinari. L'ESO està organitzada en 
quatre cursos, que agrupem en 1r i 2n cicle. 
 • Aquesta etapa educativa és el marc idoni per consolidar les competències bàsiques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per a una formació personal basada en l'autonomia personal que permeti l'aprenentatge al llarg de tota la vida, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d'adquirir compromisos individuals i col•lectius, per aprendre a participar activament en una societat democràtica. Aquestes competències contribueixen al desenvolupament personal de l'alumnat, a la pràctica de la ciutadania activa, a la incorporació a la vida adulta de manera satisfactòria i al desenvolupament de l'aprenentatge al llarg de tota la vida.

  El centre disposa de l'autonomia pedagògica i de gestió que permet el desenvolupament i l'aplicació del currículum diversificat, en funció de les característiques del grup de nois, de l'equip docent que és el responsable de la seva aplicació, de les característiques del centre i de l'entorn territorial on estem ubicats. Els joves s'han d'esforçar per aprendre, les famílies han de col·laborar amb el professorat fent el seguiment del treball quotidià dels seus fills, el professorat ha de crear entorns motivadors per a l'aprenentatge.

  Els elements que conformen el currículum s'ordenen i es determinen tenint present els principis de comprensivitat, de diversitat i d'autonomia del centre. Aquests principis afavoreixen la flexibilitat curricular per adequar l'ensenyament a les característiques de l'escola i a les diferències dels grups que la conformen, i fan viable, possible i prioritària l'atenció a la diversitat com a base per construir una escola realment inclusiva.

  En totes les matèries que cursen els alumnes en l'educació secundària obligatòria es posa una especial atenció en les competències lingüístiques, que els capacitin per comprendre i expressar el que han après i per argumentar el punt de vista propi.

  A mes, en totes les matèries es treballa la comprensió lectora, l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l'educació en valors.

  L'ESO es composa de matèries comunes i de matèries d'optatives:

  Matèries comunes. Vénen marcades pel Departament d'Ensenyament. Són matèries curriculars de caràcter fonamentalment instrumental. Matèries que els alumnes han de dominar de manera competencial des d'uns requisits mínims. Tots els alumnes les han de cursar perquè són matèries necessàries per a una bona formació bàsica. L'alumnat ha de poder assolir el nivell d'adquisició de les competències bàsiques establert per a l'educació secundària obligatòria.

  Matèries optatives. Són les creades per tal de reforçar o ampliar les matèries del currículum, o bé per ampliar la dedicació horària d'alguna matèria del currículum, amb la finalitat de millorar l'assoliment de les competències bàsiques i promoure l'èxit escolar de l'alumnat. Dintre de l'oferta de matèries optatives, el centre ofereix una segona llengua estrangera a partir del primer curs de l'ESO. Les matèries optatives permeten que l'alumne pugui triar segons els seus interessos i habilitats, d'aquí que el tutor, juntament amb el Departament d'Orientació, estudien la situació de cada alumne i l'orienten cap a la concreció del seu currículum.

  • RàdioNET

   Activitat impulsada des de les matèries de Català i Religió de 2n d’ESO per tal de millorar la comprensió lectora, expressió escrita i expressió oral dels alumnes i detectar les possibles deficiències d’aprenentatge que se’n deriven.

   L’objectiu és impulsar l’ús educatiu de les tecnologies a l’escola. Pretén facilitar la lectura i comprensió de textos, a més de reforçar el treball en equip i estimular la comunicació oral.

  • ACCIÓ SOCIAL: Programa d’aprenentatge i servei a 4t d’ESO
   • Conèixer els diferents àmbits socials subjectes a marginació o simplement de necessitat tant del barri com d’altres zones.
   • Conèixer els fenòmens socials teòrics i pràctics que porten a les desigualtats.
   • Obrir els ulls a altres valors, situacions, formes de vida i cultures diferents, i afavorir el respecte i la tolerància.
   • Conscienciar i tenir informació sobre la situació de pobresa dels països del Sud, i a la vegada la dels nens que la viuen.
   • Despertar i afavorir el desenvolupament personal fomentant actituds com poden ser la gratuïtat, la disponibilitat, el servei, la solidaritat i el respecte.
  • Internet seguretat a la xarxa

   Des de les àrees de 1r d’ESO de Català, Castellà i Tutoria es treballen unes unitats didàctiques per conscienciar els alumnes de les responsabilitats legals d’un mal ús de l’Internet a la xarxa.

  • Projecte de programació neurolingüística (PNL)

   L’objectiu és contribuir a la millora de l’ortografia mitjançant estratègies mentals i tècniques de memòria visual des de les matèries de Català i Castellà a tota l’etapa de l’ESO.

  • Telèfons intel·ligents: aula de butxaca

   Aplicació dels telèfons intel·ligents en les activitats comunicatives mitjançant les eines multimèdia, interactuant amb el grup aula. 1r d’ESO: 6 mòbils, escola del Mobile Learning
   4t d’ESO: amb model BYOD (Bring your own device)

  • Setmana competencial de problemes matemàtics a tot l’ESO

   Cursos: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.

   Matèria: Matemàtiques, 1 setmana per trimestre.

   Metodologia: Treball cooperatiu.

   Es treballa:

   • Comprensió lectora.
   • Aprenentatge entre iguals.
   • Resolució de problemes competencials.
   • Argumentació de la resolució dels problemes.
   • Treball en equip.