Formació en centres de treball (FCT)

Són pràctiques formatives no laborals en empreses. Duen a terme la FCT els alumnes d'ensenyaments secundaris (estudis professionals i batxillerat) en centres de treball. És un crèdit avaluable i obligatori.

 • Beneficia’t de la FCT
  • Completa la teva formació amb les pràctiques en l'empresa i prepara't per a la teva primera ocupació.

  • Obté una formació adaptada al teu sector i millora les teves habilitats.

  • Aprèn a desenvolupar-te en un entorn diferent a l'escolar i prepara't per al teu futur.

 • La formació professional és una de les apostes més clares de Jesuïtes Bellvitge des dels seus orígens. Des del primer moment ja es planteja l'alternança entre les classes i les pràctiques a les empreses, molt abans de ser establertes al currículum oficial. Des dels inicis, la Direcció ha volgut establir una relació molt estreta amb el teixit empresarial de l'entorn per detectar-ne les necessitats reals i poder adaptar els currículums i la formació continuada. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d'aquests ensenyaments.

  Activitats formatives de referència que es desenvolupen a l'empresa del cicle de grau mitjà de Gestió Administrativa:

  1. Activitats formatives relacionades amb la recepció, l'organització i la transmissió de la informació i la comunicació a l'empresa i el sistemes d'arxiu.
  2. Atenció als clients/usuaris.
  3. Àrees d'aprovisionament i emmagatzematge.
  4. Suport a l'àrea de recursos humans.
  5. Àrea comercial.
  6. Àrea comptable i fiscal.
  7. Suport a l'àrea financera i/o d'assegurances.
  8. Suport administratiu a equips de treball.
  9. Serveis prestats per a entitats o organismes públics.

  Activitats formatives de referència que es desenvolupen a l'empresa del cicle de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes:

  1. Maquinari i el seu manteniment.
  2. Instal·lació, configuració i actualització dels sistemes operatius.
  3. Relacionades amb l'explotació i els serveis de xarxa.
  4. Aplicacions ofimàtiques.
  5. Aplicacions web.

  Activitats formatives de referència que es desenvolupen a l'empresa del cicle de grau mitjà de Conducció d'Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural:

  1. Programació d'activitats en el medi natural.
   1. Disseny i organització d'itineraris.
   2. Supervisió, preparació i manteniment dels equips i materials de l'empresa utilitzats en els desplaçaments.
   3. Col·laboració amb les funcions d'administració i gestió de l'empresa.
   4. Participació en l'elaboració de material informatiu i documental.
  2. Relacionades amb la conducció de grups o clients/usuaris.
   1. Conducció o participació en la conducció de grups o clients/usuaris a peu per senders i zones de baixa i mitjana muntanya.
   2. Conducció o participació en la conducció de grups o clients/usuaris en bicicleta.
   3. Conducció o participació en la conducció de grups o clients/usuaris a cavall.
   4. Cura dels cavalls durant la ruta.
   5. Organització de zones d'acampada o pernoctació.
   6. Participació en el control de la seguretat de l'activitat.

  Activitats formatives de referència que es desenvolupen a l'empresa del cicle de grau mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria:

  1. Relacionades amb la gestió administrativa de la unitat/consulta.
   1. Tractament de la documentació.
   2. Gestió del material.
   3. Atenció al pacient/client.
  2. Relacionades amb l'atenció sanitària del pacient/client.
   1. Realització de la higiene, mobilització i transferències del pacient/client.
   2. Participació en la preparació i administració de la medicació.
   3. Preparació de l'entorn i del material per a l'exploració del pacient/client o realització de proves diagnòstiques.
   4. Presa de constants vitals.
   5. Suport a l'alimentació.
   6. Neteja, desinfecció o esterilització del material/instrumental.
   7. Col·laboració amb l'equip d'infermeria en l'aplicació de cures d'infermeria.
   8. Condicionament de l'entorn del pacient/client.
   9. Comunicació amb el pacient/client i acompanyants.
  3. Relacionades amb la salut bucodental.
   1. Preparació de la consulta i del pacient/client.
   2. Assistència a l'odontòleg.
   3. Revelat i arxiu de radiografies.

  Activitats formatives de referència que es desenvolupen a l'empresa del cicle de grau superior d'Administració i Finances:

  1. Relacionades amb el tractament de la informació en processos d'administració i gestió.
  2. Relacionades amb les operacions comptables i fiscals.
  3. Àrea de recursos humans.
  4. Operacions d'atenció i d'informació al públic.
  5. Processos de tractament informàtic específics d'administració i de gestió.
  6. Relacionades amb els processos d'administració i de gestió a l'administració pública.
  7. Processos d'un servei d'auditoria.

  Activitats formatives de referència que es desenvolupen a l'empresa del cicle de grau superior d'Administració de Sistemes Informàtics:

  1. Relacionades amb la determinació les característiques de la instal•lació a partir de les funcionalitats i necessitats establertes.
  2. Disseny, posada en marxa i manteniment d'instal•lacions amb serveis de xarxa local i internet, documentant la intervenció realitzada.
  3. L'assistència als usuaris resolent problemes de l'explotació del sistema, segons les normes i el temps establerts.

  Activitats formatives de referència que es desenvolupen a l'empresa del cicle de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web:

  1. Relacionades amb la gestió i utilització de sistemes informàtics i entorns de desenvolupament, avaluant els requeriments i les característiques en funció del propòsit d'ús.
  2. Participació en la gestió de bases de dades i servidors d'aplicacions, avaluant i planificant-ne la configuració en funció del projecte de desenvolupament web al qual donen suport.
  3. Desenvolupament i desplegament d'aplicacions Web del costat del servidor emprant les eines i els llenguatges específics i complint els requeriments establerts.
  4. La intervenció en el desenvolupament i prova de la interfície per a aplicacions web, utilitzant les eines i els llenguatges específics i complint els requeriments establerts.
  5. Interfície d'una aplicació web, seguint les instruccions de l'equip de disseny.

  Activitats formatives de referència que es desenvolupen a l'empresa del cicle de grau superior d'Activitats Físiques i Esportives:

  1. Relacionades amb els jocs i les activitats físiques recreatives.
  2. Ensenyament i dinamització d'activitats d'atletisme.
  3. Ensenyament i dinamització d'activitats de natació.
  4. Ensenyament i dinamització d'activitats de futbol.
  5. Ensenyament i dinamització d'activitats de bàsquet.
  6. Ensenyament i dinamització d'activitats de tennis.
  7. Ensenyament i dinamització d'activitats de bàdminton.
  8. Ensenyament i dinamització d'activitats bàsiques de condicionament físic.

  Activitats formatives de referència que es desenvolupen a l'empresa del cicle de grau superior d'Educació Infantil:

  1. Relacionades amb l'organització, gestió i coordinació dels centres d'atenció a la infància.
  2. Atenció als infants.
  3. Programes específics amb menors en situació de risc social o de suport familiar.
  4. Programes d'oci i temps de lleure infantil.

  Cada cicle treballa el seguiment de les competències professionals posades en pràctica a l'empresa, així com les personals i transversals. Cada cicle aplica criteris que l'alumne duu a terme:

  • Analitza l'àmbit de treball i identifica les relacions laborals en el marc organitzatiu i de funcionament de l'entitat.
  • S'adapta a les característiques organitzatives i a les situacions pròpies del centre de treball. Actua responsablement en l'àmbit tècnic del centre de treball, tenint en compte la normativa legal i les condicions de seguretat.
  • Treballa en equip quan se li demana i es coresponsabilitza, respecta i valora el treball dels altres i hi coopera.
  • Adopta una actitud participativa, s'interessa per aprendre i té iniciativa en relació amb les tasques encomanades.
  • Té una visió de conjunt i coordinada de les funcions, les àrees o departaments i les activitats de l'entitat.
  • Obté la informació i els mitjans necessaris per dur a terme les activitats assignades, utilitzant els canals existents.
  • Executa les tasques i s'ajusta progressivament als nivells particulars de l'entitat.
  • Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de les activitats assignades, n'identifica les causes i proposa possibles solucions.
  • Interpreta, expressa i comunica amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'àmbit de treball.
  • S'adapta a les característiques particulars de les instal·lacions i el material a l'abast.
  • Identifica les condicions de l'entitat més relacionades amb la seva professió que es puguin millorar.
  • Identifica les activitats, tasques i àmbits d'activitat que s'adeqüen millor a les seves aptituds i interessos professionals personals.
  • Identifica els aspectes positius i negatius de l'àmbit de treball: condicions de seguretat personal i mediambiental, riscs, relacions personals, etc.